Lắt đặt -Nghiệm thu

Lắp đặt sản phẩm: 

  • Thời gian lắp đặt dự kiến 05 ngày làm việc, kể từ ngày bắt đầu thực hiện lắp đặt tại công trình.

Nghiệm thu bàn giao:

  • Khách hàng phải tổ chức tổng nghiệm thu công trình trong vòng 02 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Euro Space đã hoàn tất việc lắp đặt sản phẩm. Biên bản nghiệm thu phải có chữ ký của đại diện hai bên. Nếu quá thời hạn trên mà khách hàng không tổ chức nghiệm thu thì công việc nghiệm thu xem như đã được hoàn tất và Khách hàng phải chấp thuận biên bản nghiệm thu do bên Euro Space lập.
  • Thời gian nghiệm thu không được kéo dài quá 02 ngày, kể từ ngày bắt đầu công tác nghiệm thu.